Slovenački model deska Kreativne Europe

Slovenački model deska Kreativne Europe

02.04.2015 - 11:11

O slovenačkom modelu Deska Kreativna Europa razgovarali smo sa Sabinom Briški i Matejom Lazar iz organizacije MOTOVILA koja vrši funkciju Deska u toj zemlji.

Kako je u Sloveniji organizovan Desk za program Kreativna Europa?

Centar Ustvarjalne Evrope v Sloveniji (Creative Europe Desk Slovenija – u nastavku CED SI) djeluje kao jedinstveni nacionalni informacijski ured (tzv. one-entry point) za oba potprograma Kreativne Europe za kulturni i audiovizualni sektor – Kultura i MEDIA. Glavni su zadaci CED SI promocija programa Kreativna Europa u Sloveniji i široj regiji. Za izvođenje aktivnosti CED SI od 1. 1. 2014. do konca 2020. je od strane Ministarstva za kulturu Republike Slovenije putem javnog natječaja objavljenog u drugoj polovici 2013. odabrana i za cijelo sedmogodišnje razdoblje izvođenja programa Kreativna Europa imenovana nevladina organizacija MOTOVILA, centar za poticanje suradnje u kulturnim i kreativnim sektorima. Motovila je time u svojstvu jedinstvenog koordinacijskog tijela (tzv. mono-beneficiary coordinating body) postala potpisnik ugovora s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) pri Europskoj komisiji za izvođenje aktivnosti Centra Kreativne Europe. 

       

 

MOTOVILA, Center za poticanje suradnje u kulturnim i kreativnim sektorima (u nastavku MOTOVILA) ustanovljen  je 2013 kao privatna, neprofitna i nevladina udruga za poticanje međunarodnog i drugog projektnog sudjelovanja u kulturnim i kreativnim sektorima (u nastavku KUS) te njima komplementarnim ili povezanim sektorima s područja civilnog društva i/li gospodarstva, a preko pružanja informacijske, savjetodavne, edukacijske, promocijske, istraživačke i kreativne djelatnosti. Motovilu je osnovala ekipa s dugogodišnjim iskustvom na području povezivanja i savjetovanja pri učestvovanju u mehanizmima financiranja EU na području kulturnih i kreativnih sektora, a koje su pridobijene prvenstveno kroz vođenje i koordinaciju nekadašnjih informacijskih ureda Kulturne kontaktne točke (Culture Contact Point – Mateja Lazar, Maša Ekar, Ines Kežman) i MEDIA Deska (Sabina Briški), koje su kao savjetodavni uredi prethodnih europskih programa Kultura (za široko područje kulture) i MEDIA (za audiovizualno područje) u Sloveniji djelovale od 2002., odnosno 2003. do konca 2013.

          

 

 

Kako i kada se desilo da nevladina organizacija vrši funkciju Deska za Kreativnu Europu?

Informacijski su uredi programa Kultura i MEDIA u prethodnom desetogodišnjem razdoblju, od kada je Slovenija sudjelovala u spomenutim programima, funkcionirali odvojeno i autonomno (uz barem jedan zajednički događaj na godinu za isticanje komplementarnosti dvaju programa) te neprekinuto do konca 2013. unutar različitih organizacijskih i područnih okvira. Kulturna kontaktna točka (CCP) od 2002. djelovala je unutar privatne nevladine Udruge za suvremenu umjetnost SCCA-Ljubljana, dok je MEDIA Desk Slovenia osnovan 2003. unutar javne agencije Slovenski filmski centar. Nakon što je Europska komisija tijekom 2012. najavila objedinjavanje dvaju programa pod novim jedinstvenim krovnim programom Kreativna Europa za razdoblje 2014.–2020., a uzimajući u obzir smjernice o potrebi poticanja sinergija između kulturnog i audiovizualnog područja, Ministarstvo kulture Republike Slovenije je u rujnu 2013. otvorilo javni natječaj za odabir jednog nosioca jedinstvene „ulazne točke“, odnosno informacijskog ureda za program Kreativna Europe / Creative Europe Desk za razdoblje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020. 

Glavni je motiv osnivanja jedinstvenog ureda bilo sažimanje znanja, iskustva i kompetencija na području obaju potprograma uz namjeru postizanja snažnijeg promocijskog i povezujućeg učinka novoga programa u Sloveniji, čiji je KUS relativno malen, uz poštivanje specifika pojedinih potprograma, dok sam status (javno / privatno) nosioca projekta kroz natječaj nije bio opredijeljen, odnosno zadan.
Motovila je, kao jedan od dva prijavitelja, na natječaju postigla najviši broj bodova (78/80) za svoj prijedlog CED SI aktivnosti i bila izabrana za nosioca projekta, s tim da je Ministarstvo za kulturu ocjenjivalo četiri kriterija: (1) kvaliteta i metodologija programa rada za 2014 (uključujući načine dostizanja ciljnih javnosti obaju potprograma, promocije buduće jamstvene sheme programa Kreativna Europa te način postizanja sinergija između Kulture i MEDIE), (2) financijski plan za djelovanje centra u 2014, (3) domaće i strane referencije prijavitelja za izvođenje aktivnosti te (4) dugoročna vizija i program djelovanja do konca 2020.

 

Koliko zaposlenih radi za Desk Kreativna Europa, a koliko ih je radilo u prethodnom programu 2007–2013?

U CED SI su zaposlene 3 osobe, tj. spajanjem se udružio isti broj zaposlenih kao i u prethodnim programima: na CCP su bile zaposlene dvije osobe, a na MEDIA Desku jedna, što današnji CED SI čini ekipom triju osoba – voditeljica za potprogram Kultura je Mateja Lazar, Sabina Briški vodi potprogram MEDIA, a ulogu projektnog koordinatora centra trenutno kroz zaposlenje na pola radnog vremena dijele dvije nekadašnje suradnice CCP, Maša Ekar i Ines Kežman. Na većim projektima i u određenim administrativno-pravnim aspektima koristimo usluge vanjskih suradnika. CED SI je sa 3 zaposlene osobe za oba potprograma jedna od najmanjih CED ekipa u odnosu na druge urede.

 

Koje su glavne aktivnosti Deska u toku godine? Kakvu vrstu usluga dajete? Da li se pravi godišnji plan aktivnosti, kome se šalje na odobrenje i ko ga i kada evaluira? Ko finansira Desk?

Glavne su aktivnosti CED SI prilagođene smjernicama za rad CED ureda koje EACEA svake godine objavljuje u pravilniku natječaja za prijave, a s kojima su i smjernice domaćeg financijera, Ministarstva kulture, u potpunosti usklađene. Osoblje CED SI priprema godišnji plan raznovrsnih aktivnosti i predaje ga (novembar / decembar) na odobrenje EACEA i MK, na osnovu čega se odobravaju sredstva za pojedinu godinu (najčešće su rezultati poznati između decembra i marta). Ministarstvo za kulturu RS i EACEA financiraju godišnje djelovanje CED SI u omjeru 50 %  - 50 % na osnovi prijavljenog i odobrenog godišnjeg plana aktivnosti. Ukupni budžet CED SI u 2014. bio je 132.000 EUR.
Glavne su uloge CED SI posredovanje informacija, povezanih s implementacijom programa Kreativna Europa i pripadajućih programa Kultura i MEDIA, savjetovanje pri prijavama na natječaje, pomoć pri traženju partnera, pružanje stručne pomoći za poticanje prekogranične i međunarodne suradnje i povezivanja u kulturnim i kreativnim sektorima te organizacija informativno-edukativnih događanja s fokusom na osnaživanje kulturnog i kreativnog sektora u cjelini:
1.    Promoviranje i informiranje o programu Kreativna Europa: internetska stranica, elektronski newsletter, društvene mreže, informacijsko-promocijski materijali i proizvodi te odnosi s medijima.
2.    Tehnička i stručna pomoć korisnicima i organizacija prezentacija, stručnih seminara i radionica (2014): 
       •    22 događaja u (su)organizaciji CED SI s približno 900 sudionika;
       •    44 individualnih savjetodavnih sastanaka korisnika s domaćim i stranim stručnjacima; 
       •    više stotina telefonskih / skype savjetovanja
       •    te više od 150 osobnih savjetovanja na sastancima (prvenstveno u okviru sastancima posvećenih utoraka – jednom tjedno ekipa CED ima »otvoreni dan« pod naslovom KULTorek).
3.    Poticanje međunarodne suradnje u KUS i promocija programa u okviru događaja drugih domaćih / stranih organizacija:
       •    posredovanje više od 100 partnerskih ponuda i interni informativni partnerski sastanci te poticanje filmskih koprodukcija;
       •    sudjelovanje na međunarodnim filmskim festivalima, stručnim edukacijama i međunarodnim konferencijama;
       •    sudjelovanje na 25 događaja (sa više od 1.600 sudionika) u organizaciji različitih relevantnih domaćih i stranih partnerskih organizacija širom Slovenije i u inozemstvu (7 država – BE, GR, IT, CZ, BIH, HR, AT).
4.    Obavještavanje o rezultatima i učincima programa: promocija projekata s potporom Kulture ili MEDIA te drugih shema Kreativne Europe preko interneta, elektronskih newslettera, dvaju profila na društvenim mrežama; »Kultura!« - internetska baza (http://www.culture.si/en/EU_funding) poduprtih projekata Kultura / MEDIA od 2002. dalje u suradnji s promocijskim internetskim portalom Culture.si; promocija predstavnika uspješnih organizacija u okviru različitih događaj itd.
5.    Sudjelovanje s predstavnicima Ministarstva kulture Republike Slovenije, Europske komisije i Izvršne agencije EACEA (te drugim relevantnim partnerima iz KUS) + stalno predstavništvo EK u Sloveniji.

       

 

Na koji način Slovenija ostvaruje učešće u programu Kreativna Europa i da li je morala plaćati članarinu za prethodni program 2007–2013? Koliko je novca povučeno iz ovog programa?

Plaćanje članarine za sudjelovanje u programu vrijedi samo za države–nečlanice Europske unije, tako da podatka nemamo; članice EU automatski sudjeluju u programu kao proračunski obveznici EU, tako da udio za specifične programe kao što je Kreativna Europa nije opredijeljen.
Ukupno je u prethodnim programima (11 godina) bilo povučeno nešto više od 13 milijuna EUR sredstava iz programa Kultura (2002.-2013.) i 3 milijuna iz programa MEDIA (2003.-2013.), kroz sve njihove prethodne generacije.
U prvoj je godini Kreativne Europe iz oba programa ukupno povučeno više od 2 milijuna EUR.

 

Koje su po vama ključne prednosti uspostavljanja Deska u nezavisnom nevladinom sektoru  u odnosu na druge modele? Postoje li slični primjeri i u nekim drugim zemljama – kojim?

Slične modele, gdje su CED uredi izvan ustrojstva MK, imaju i Nizozemska (nosilac je CED NL organizacija Dutch Culture), Velika Britanija (British Council), Češka Republika, Estonija, Njemačka, Slovačka, Poljska, Francuska, Madžarska...

Uglavnom Deskovi formalno funkcioniraju na sljedeće načine:
a)    MEDIA + Kultura zajedno unutar ministarstva kulture ili je samo MEDIA ured odvojen te funkcionira unutar nacionalnih filmskih instituta.

b)    MEDIA ured kao dio nacionalnih filmskih instituta, a ured Kulture kao dio drugih NGO ili javnih institucija, na primjer:
DE: Creative Europe Desk KULTUR c/o Kulturpolitische Gesellschaft e.V 
EE: MTÜ Loov Eesti (NGO Creative Estonia)
CZ: Institut Umĕní - Divadelni Ustav

c)    MEDIA + Kultura kao jedinstveni nacionalni informacijski ured (u nekim slučajevima to su – kao u slučaju Slovenije* – novo formirani entiteti):
SK: Slovak Film Institute
PL*: Creative Europe Desk Poland
PT: Centro de Informacão Europa Criativa
ICELAND: RANNIS- The Icelandic Centre for Research 
FR: Relais - Culture - Europe
NL*: DutchCulture - centre for international cooperation 
HU*: Kreatív Európa Nonprofit Kft

U slučaju Cipra CED djeluje unutar poduzeća / firme: RTD TALOS Ltd.

       

Za čiju dobrobit djeluje Desk u Sloveniji? Da li su kulturni radnici zadovoljni vašim radom?

CED SI djeluje kao „most“ između samih institucija koje program oblikuju (Europska komisija, Izvršna agencija EACEA) i ciljne skupine krajnjih (potencijalnih) korisnika programa Kreativna Europa. Fokus je ponajprije na području informativnih i potpornih aktivnosti za domaće i međunarodne predstavnike KUS u vezi programa Kreativna Europa i pripadajućih potprograma Kultura i MEDIA, pa čak i šire (promocija komplementarnih EU programa, kao što su Europa za državljane, Erasmus+, Cosme i sl., i drugih mogućnosti financiranja i/li povezivanja) bez obzira na specifično područje djelovanja (sektor), zemljopisno područje ili regiju djelovanja (sjedište) ili pak pravni status (javno / privatno) korisnika. Naš je cilj jednakopravno zastupanje svih područja KUS bez ograničavanja na pojedina (pod)područja te istovremeno pružanje potpore kako javnim institucijama tako i nevladinim organizacijama i poduzećima, čija je primarna djelatnost unutar KUS. 
Uz organizaciju i sudjelovanje na događajima širom Slovenije, ali i izvan njenih granica, dostupnost usluga CED SI omogućavamo i kroz tjedne sastancima namijenjene dane (KULTorki – CED utorci). Ured CES SI nalazi se unutar muzejske četvrti slovenske prijestolnice kako bi bio dostupan širokoj ciljnoj javnosti koju u spomenutoj četvrti čine kako javne muzejske i druge kulturne institucije, tako i nevladin sektor širokog dijapazona djelovanja te Ministarstvo za kulturu RS.
Sudeći po usmenim i pismenim odazivima tijekom 2014, CED SI je postigao svoj cilj uspješnog pozicioniranja CED SI kao stručne, kompetentne, odazivne i user-friendly ekipe koja svojom uslugom nudi dobrodošlu podršku ciljnim skupinama korisnika. Korisnici su kroz pismene upitnike nakon sudjelovanja na CED SI stručnim događanjima u 2014. dodijelili prosječnu ocjenu 4.5 na ljestvici od 1 do 5.

 

Koje su ključne kompetencije osoblja u Desku?

Osnovna znanja i kompetencije koje prepisuje EACEA za voditeljske ili koordinacijske funkcije unutar ureda CED su (1) odlično poznavanje sektora koje pokriva Kreativna Europa, (2)  iskustvo u menedžmentu te (3) organizaciji i koordinaciji različitih događaja – seminara, radionica te (4) poznavanje odnosa s javnošću; (5) dobro poznavanje europskih institucija i politika, (6) odlično znanje engleskog jezika i (7) računalna pismenost.

 

Šta je po vama ključni uslov da bi Desk za Kreativnu Europu efikasno djelovao?

Iz iskustva CED SI ključni su uvjeti učinkovitog djelovanja stabilnost (koju omogućuju ugovor  o višegodišnjem djelovanju s MK te avansno sufinanciranje djelovanja ureda) te fleksibilnost koja proizlazi iz neovisnosti, odnosno nevladinog karaktera nosioca ugovora te kompetentna i dobro usklađena ekipa te razvijena i raznovrsna strateška partnerstva s ključnim i/li relevantnim institucijama i organizacijama (Ministarstvo kulture, Slovenski filmski centar, Culture.si portal, predstavnici drugih EU ureda u Sloveniji i sl.) uz redovan i konstruktivan dijalog s krajnjim korisnicima.