PREMIJERU I MINISTRICE, OBJASNITE KRITERIJE!

PREMIJERU I MINISTRICE, OBJASNITE KRITERIJE!

11.12.2015 - 12:30

KULTURA 2020, mreža kulturnih institucija i radnica/ka u kulturi iz cijele BiH koji zagovaraju sistemsku promjenu u odnosu vlasti prema resoru kulture, traži od premijera Federacije BiH Fadila Novalića i federalne ministrice kulture i sporta Zore Dujmović da objasne odluke Federalnog ministarstva kulture i sporta o Transferu za kulturu od značaja za Federaciju BiH (objavljene na stranici resornog ministarstva 1. 12. o.g.). Koordinacioni odbor mreže KULTURA 2020 cijeni da su te odluke netransparentne i otud štetne po razvoj sektora kulture.

I pored tvrdnji ministrice Dujmović, iznesenih u medijima, da su rezultati odluke transparentni, te da su ih donijela određena povjerenstva, kriteriji na osnovu kojih je odlučivanje izvršeno, kao i sama njegova procedura (izbor članova povjerenstva, sistem bodovanja) nepoznati su i nedostupni javnosti. Štaviše, rezultati nesumnjivo pokazuju kršenje čak i najosnovnijih kriterija iz samog javnog poziva. Na primjer, iako on precizira da pravo podnošenja prijava imaju „kulturne institucije, organizacije, asocijacije i udruženja u oblasti kulture koji se bave produkcijom, prezentiranjem i afirmiranjem kulture“, među odabranim aplikantima se nalaze i turistička tvrtka i nekoliko općina.

Mehanizmi odlučivanja u kojima nepoznate osobe, nepoznatih kvalifikacija i kompetencija, na osnovu nepoznatih kriterija i uz kršenje postojećih pravila i propisa, u nepoznatoj proceduri donose određene odluke koje potom predstavljaju kao neopozive i apsolutne, po samoj svojoj prirodi jesu nevjerodostojni, nelegitimni i nedemokratski mehanizmi odlučivanja. Kao takvi, oni su nedozvoljeni u bilo kom segmentu vlasti.

KULTURA 2020 stoga zahtijeva da premijer Novalić i ministrica Dujmović hitno objasne kulturnoj javnosti kriterije i procedure za raspodjelu sredstava. Da bi bilo vjerodostojno, to bi objašnjenje moralo imati formu zvaničnog dokumenta objavljenog na web-stranicama Vlade/resornog ministarstva.

Takođe, KULTURA 2020 traži hitnu reformu djelovanja Federalnog ministarstva kulture i sporta u ovom pogledu:
 
1) Sve raspodjele finansijskih sredstava učiniti što transparentnijima i dostupnima javnosti: detaljni pravilnici o procedurama i kriterijima raspodjele sredstava trebaju biti javno dostupni;

2) U procesu odlučivanja dati prioritet struci: sve dostavljene projekte i dokumentaciju aplikanata trebala bi ocjenjivati tijela primarno sastavljena od eksperata iz odgovarajućih umjetničkih disciplina, čiji rad mora biti neovisan i transparentan;

3) Odluke trebaju biti podložne reviziji (uvođenje principa dvostepenosti žalbe): aplikantima je neophodno dati mogućnost ulaganja prigovora na odluku, o kome bi morao odlučivati drugi organ, a ne onaj koji je donio odluku u postupku odabira;

4) Uvesti kontrolu utroška dodijeljenih sredstava: neophodno je osnovati tijela koja bi pratila i analizirala opravdanost i adekvatnost trošenja uloženih sredstava.

Sve su ove mjere ostvarive u okviru postojećih administrativnih mehanizama. Štaviše, neke od njih već nalazimo u pravilima rada federalnih fondacija za pojedine umjetničke discipline (Fondacija za izdavaštvo, Fondacija za kinematografiju i sl.). Procedure i kriteriji raspodjele sredstava u ovim fondacijama detaljno su opisani i dostupni javnosti. U te su procedure uključene i radnice i radnici u kulturi: kao članovi stručnih žirija, oformljenih putem javnih poziva, pod svojim punim imenima, oni ocjenjuju pojedine projekte u skladu s jasno definiranim pravilnikom. Na taj se način, pri konačnom odobravanju sredstava, upravni odbori fondacija rukovode ocjenama žirija kao preporukama struke. Konačno, odluke donesene ovom procedurom podložne su reviziji: aplikanti nezadovoljni odlukama mogu na njih reagirati prigovorom/žalbom. 

Sve pobrojane mjere morale bi biti sastavnim dijelom strateških dokumenata o razvoju kulture. No, u situaciji u kakvoj se nalazimo, njih je neophodno donijeti čim prije. Prvi korak u tom smjeru je službeno obznanjivanje procedura i kriterija evaluacije koja stoji iza aktuelnog Transfera za kulturu od značaja za Federaciju BiH.
    

Koordinacioni odbor mreže KULTURA 2020