Projekat održivosti civilnog društva u sektoru kulture

Aktuelno

Projekat održivosti civilnog društva u sektoru kulture

05.02.2015 - 04:50
Kategorija: 
Mreže

AKCIJA provodi ovaj projekat u partnerstvu sa Fondacijom Mediacentar Sarajevo, uz podršku USAID-a. 

Organizacije Centar civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) provode projekat "Održivost civilnog društva", u cilju jačanja i održavanja kapaciteta organizacija civilnog društva u BiH da utiču na procese donošenja i provedbe javnih politika od interesa za stvarne probleme građana BiH.

Opis projekta

Nerijetko se o problemima u sektoru kulture u bh javnosti govori uglavnom u kontekstu statusa 7 državnih institucija kulture ili nekog senzacionalističkog incidenta, a iz kritičkog promatranja se ispuštaju pogubni rezultati privatizacije u sektoru kulture, nepostojanje strategije i kriterija podrške kulturi, netransparentnost potrošnje javnih sredstava za kulturu, prekarni rad u sektoru kulture, nepostojanje sindikalnog udruživanja i kolektivne borbe za vlastite interese radnika u kulturi, instrumentalizacija kulture za potrebe etno-nacionalističkih politika, te zloupotreba javnih prostora građenih  s isključivom namjenom da budu prostori žive kulturne aktivnosti. Pisani dokumenti koji definišu strategije kulture na različitim administrativnim nivoima rijetko postoje, a u strateško koncipiranje interesa sektora kulture rijetko se uključuju svi akteri aktivni u kulturi, posebno predstavnici nezavisnih kulturnih organizacija, javnosti, pa i biznis sektora koji povremeno učestvuje u financiranju kulturne produkcije (uglavnom festivalskog karaktera). Potrošnja javnih budžeta za kulturu je netransparentna i utemeljena na nepoznatim kriterijima.

Nepostojanje strukturalne podrške kulturnom sektoru od strane javnog sistema kulture u BiH stvorilo je situaciju u kojoj je veliki broj, uglavnom nezavisnih kulturnih organizacija, prestao postojati, a one koje su opstale, nikada nisu uspjele sistemski razviti svoje kapacitete i pozicionirati se unutar civilnog sektora. Zatvorene su i javne institucije sa višedecenijskom tradicijom. Zbog ovoga, kolektivni glas u sferi kulture gotovo da i ne postoji: nema kolaboracija, umrežavanja i povezivanja i zajedničkog nastupanja pred vlastima u zagovaračkim akcijama, već samo pojedinačni napori organizacija i pojedinaca da prežive izazove projektne kulture. Nerješavanje sistemskih problema sektora u kulturi, izostanak provedbe reforme javnog sistema kulture, kao i permanentna kriza zbog koje se smanjuju proračuni za kulturu, postali su ključna prepreka za stabilizaciju i daljnji razvoj sektora kulture. 

Ovu raspravu je neophodno pokrenuti jer je aktuelna i u evropskom kontekstu smanjivanja izdvajanja za kulturu, povlačenja socijalne države i ’guranja’ sektora kulture na slobodno tržište. Ovakva debata u BiH nikada nije ni mogla biti pokrenuta jer je kultura u proteklim decenijama sistematski bila instrumentalizovana za političke programe etno-nacionalista na vlasti, dok se o javnoj vrijednosti kulture i njenom značaju kao javnom interesu nije niti govorilo. Za ovu debatu je potrebno intenzivno i dugogodišnje javno djelovanje iz proaktivne pozicije znanja i kompetentnosti, a ne iz reaktivne i bespomoćne pozicije pukog detektovanja potenciranja problema, bez bilo kakvih pokušaja da se oni u nekom doglednom periodu i riješe.
 

Ciljevi projekta

Projekat predstavlja pokušaj uspostavljanja infrastrukture za zajedničko, koherentno i usmjereno djelovanje ključnih stakeholdera u oblasti kulture u BiH, a sa generalnim dugoročnim ciljem ostvarivanja suštinskih i održivih promjena za dobrobit ovog sektora na planu politika, uključenosti svih aktera u sistem kulture, veće transparentnosti rada javnih organa zaduženih za ovaj sektor, raspodjele javnih fondova za kulturu uz jasno definisane i transparentne kriterije, kreiranje dugoročne vizije i strategija razvoja sektora kulture kroz široku javnu debatu sa svim ključnim akterima sektora, medijima, privatnim i javnim sektorom i širom javnošću. 

Kratkoročni ciljevi projekta podrazumijevaju identifikovanje i analiziranje problema i potreba sektora kulture te mapiranje prioritetnih problema i potreba za zagovaračke aktivnosti u nastojanju da se riješe gorući problemi sektora kulture. Također, podizanje kapaciteta za udruživanje kulturnih radnika u inicijativu „Kultura 2020“ kako bi se zajednički zagovarale promjene i rješenja problema i potreba sektora kulture u BiH. Pored toga, cilj projekta je i unapređivanje suradnje između civilnog, javnog i biznis sektora u društvu na putu rješavanja identifikovanih prioriteta u sektoru kulture. 

 

Trajanje projekta: 46 mjeseci (2014-2018)
Partner na projektu: Fondacija Mediacentar Sarajevo (FMC)
Donator: USAID