KULTURA 2020

Aktuelno

KULTURA 2020

16.02.2015 - 15:00
Kategorija: 
Mreže

Inicijativa KULTURA 2020 predstavlja pokušaj saradnje i kolektivnog djelovanja radnika u kulturi u cilju kreiranja novog aktera na sceni kulturne politike u Bosni i Hercegovini.

Inicijativa polazi od stajališta da je krajnje vrijeme za sistemske promjene u sektoru kulture u Bosni i Hercegovini  gdje odluke neće, kao što je to bila praksa do sada, ovisiti o senzibilitetu i estetskim preferencijama pojedinih ministara, već će reflektovati sistemsko promišljanje uloge kulture kao javnog dobra u bh. društvu.

Inicijativa KULTURA 2020 fokusirat će svoje djelovanje na sljedeće probleme: nepostojanje ili neprimjenjivanje strategija za kulturu na svim nivoima vlasti, netransparentnost potrošnje javnih sredstava u kulturi, politička i ekonomska instrumentalizacija kulture, zloupotreba javnih prostora kulture, prekarni rad u sektoru kulture, nepostojanje sindikalnog udruživanja i kolektivne borbe za interese radnika u kulturi, itd. 

Odluke vezane za kulturu i umjetnost potrebno je donositi na osnovu zahtjeva koji su bazirani na konkretnim iskustvima djelovanja u bh kontekstu, u stalnoj komunikaciji između donosilaca odluka i samih kulturnih radnika. Kulturni radnici se uključuju u procese donošenja odluka o budućnosti kulture i umjetnosti u BiH kroz kolektivno i solidarno djelovanje oko zajedničkih, a ne pojedinačnih interesa.

Principi djelovanja Inicijative KULTURA 2020 su:

Mi, radnici u kulturi, predstavnici svih umjetničkih disciplina, javnih ustanova i nezavisnih kulturnih organizacija, kao i slobodni umjetnici, pristupamo inicijativi „KULTURA 2020“ koja polazi od principa neophodnosti povezivanja, solidarnosti i konkretnog zajedničkog djelovanja unutar sektora kulture, s ciljem aktivnog uključivanja u procese kreiranja kulturnih politika koje određuju administrativni i finansijski okvir djelovanja kulture u BiH. 

Samo umreženi i solidarni, sa zajedničkim ciljevima, možemo predstavljati novu snagu koja može pokrenuti proces promjena u politici kulture u BiH.
Polazimo od načela da je kultura javno dobro i baza za ličnu i kolektivnu emancipaciju i obrazovanje, te društvenu koheziju i potencijal za sveobuhvatni razvoj.

Kultura je ljudsko pravo i kao takva mora biti dostupna svima. Stoga se kultura mora vratiti u centar interesa bh. društva.

1. Potreba strateškog promišljanja i djelovanja kroz izradu strategija kulturne politike na svim administrativnim nivoima u BiH te nadgledanje njihovog provođenja 
2. Kritičko promišljanje i nova artikulacija uloge javne kulture u savremenom bh. društvu
3.  Transparentnost rada svih aktera u javnom sistemu kulture
4.  Promocija i podrška izvrsnosti u kulturi
5. Promocija i osnaživanje nezavisne kulture i stvaranje podsticajne klime za daljnji razvoj
6. Potreba prikupljanja, sistematizacije, produkcije i širenja znanja i informacija o sistemu kulture u BiH
7. Strateško osnaživanje međunarodne orijentacije kulturne produkcije u BiH kao i podrška njenoj promociji van granica BiH
8. Demokratizacija kulture: bolja distribucija kulturne produkcije unutar zemlje
9. Jačanje uloge javnih emitera u sistemu kulture u BiH
10. Unapređenje i zaštita prava radnika u kulturi

Pozivamo vas da se priključite Inicijativi KULTURA 2020 popunjavanjem pristupnice koju možete preuzeti ovdje.

Popunjenu pristupnicu možete slati na e-mail adresu: kultura2020@akcija.org.ba